Thông tin về cổ phần hóa Công ty mẹ – Tổng công ty Khoáng sản – TKV

Thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng

Lấy file Công ty mẹ – Tổng công ty Khoáng sản – Vinacomin Nguồn : Phòng TCCB & ĐT

Bản công bố thông tin

Lấy file

Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ – Tổng công ty Khoáng sản – Vinacomin

Lấy file

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2011 đã kiểm toán

Lấy file Nguồn : Phòng TCCB & ĐT

Báo cáo tài chính hợp nhất Tổng công ty Khoáng sản – Vinacomin năm 2011 đã kiểm toán

Lấy file Nguồn : Phòng TCCB & ĐT

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2012 đã kiểm toán

Lấy file Nguồn : Phòng TCCB & ĐT

Báo cáo tài chính hợp nhất Tổng công ty Khoáng sản – Vinacomin năm 2012 đã kiểm toán

Lấy file Nguồn : Phòng TCCB & ĐT

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2013 đã kiểm toán

Lấy file Nguồn : Phòng TCCB & ĐT

Báo cáo tài chính hợp nhất Tổng công ty Khoáng sản – Vinacomin năm 2013 đã kiểm toán

Lấy file Nguồn : Phòng TCCB & ĐT

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2014

Lấy file Nguồn : Phòng TCCB & ĐT

Báo cáo tài chính hợp nhất Tổng công ty Khoáng sản – Vinacomin năm 2014

Lấy file Nguồn : Phòng TCCB & ĐT

Quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ – Tổng công ty Khoáng sản – Vinacomin

Lấy file Nguồn : Phòng TCCB & ĐT

Quyết định về việc ban hành Quy chế Bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty mẹ – Tổng công ty Khoáng sản – Vinacomin

Lấy file Nguồn : Phòng TCCB & ĐT

Bản công bố thông tin ( Tiếng Anh)

Lấy file

Kết quả bán thỏa thuận cổ phần của Tổng công ty Khoáng sản – Vinacomin

Ngày 22 tháng 5 năm 2015 tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, đã tổ chức bán thỏa thuận số cổ phần không bán hết trong đợt IPO của Tổng công ty Khoáng sản – Vinacomin. Đến dự phiên bán thỏa thuận có ông Nguyễn Văn Hải – Thành viên Hội đồng thành viên

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _______________________________________ ­THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN TKV – CTCP Kính gửi: Quý vị cổ đông Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng

Thông báo về việc xác nhận lại thông tin cổ đông

THÔNG BÁO Về việc xác nhận lại thông tin cổ đông Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Khoáng sản – TKV Tổng công ty Khoáng sản – TKV đã chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần kể từ ngày 06/10/2015 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh

Thư xin ý kiến bằng văn bản về việc ký kết hợp đồng vay vốn cho Dự án Mở rộng và nâng công suất Nhà máy Luyện đồng Lào Cai.

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty Khoáng sản – TKV Hội đồng quản trị trân trọng đề nghị cổ đông xem xét, thông qua việc ký kết hợp đồng vay vốn cho Dự án Mở rộng và nâng công suất Nhà máy Luyện đồng Lào Cai như sau: Các căn cứ Căn cứ

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP (Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

download tại đây

Thông báo chốt danh sách cổ đông Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP để đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung

Lấy file Nguồn : P.TCLĐ

Tổng công ty khoáng sản TKV đã thoái gần 54% vốn tại Kim loại mầu Tuyên Quang – Vimico

Tổng công ty khoáng sản TKV đã thoái gần 54% vốn tại Kim loại mầu Tuyên Quang – Vimico Theo văn bản ngày 15/6 vừa qua gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Tổng công ty Khoáng sản TKV – Vimico (mã chứng khoán KSV: UPCoM) đã thực hiện xong việc chuyển nhượng