23 April, 2018

Party organization – Union

Công ty CP Kim loại màu Thái Nguyên- Thi đua hoàn thành kế hoạch

Công ty CP Kim loại màu Thái Nguyên- Thi đua hoàn thành kế hoạch

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do thời tiết không thuận lợi; thuế phí tăng cao; điều kiện khai thác...  ( 23/04/2018 - 18:25 )

News of Vimico

Công ty CP Kim loại màu Thái Nguyên- Thi đua hoàn thành kế hoạch

Công ty CP Kim loại màu Thái Nguyên- Thi đua hoàn thành kế hoạch

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do thời tiết không thuận lợi; thuế phí tăng cao; điều kiện khai thác...  ( 23/04/2018 - 18:25 )

Bidding Information – Auction

Công ty CP Kim loại màu Thái Nguyên- Thi đua hoàn thành kế hoạch

Công ty CP Kim loại màu Thái Nguyên- Thi đua hoàn thành kế hoạch

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do thời tiết không thuận lợi; thuế phí tăng cao; điều kiện khai thác...  ( 23/04/2018 - 18:25 )

News of subsidiaries

Công ty CP Kim loại màu Thái Nguyên- Thi đua hoàn thành kế hoạch

Công ty CP Kim loại màu Thái Nguyên- Thi đua hoàn thành kế hoạch

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do thời tiết không thuận lợi; thuế phí tăng cao; điều kiện khai thác...  ( 23/04/2018 - 18:25 )

Specialized news

Công ty CP Kim loại màu Thái Nguyên- Thi đua hoàn thành kế hoạch

Công ty CP Kim loại màu Thái Nguyên- Thi đua hoàn thành kế hoạch

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do thời tiết không thuận lợi; thuế phí tăng cao; điều kiện khai thác...  ( 23/04/2018 - 18:25 )

The main products

Member units Subsidiaries