Công bố thông tin

Thông báo quyết định việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng & bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc

Download File ↵

Nghị quyết giao về việc nhiệm vụ cán bộ

Download File ↵

Thông báo thay đổi nhân sự Phó Tổng Giám đốc

Download File ↵

Thông báo nhận cổ tức năm 2017

Download File ↵

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức từ 1/1/2017 đến 31/12/2017

Download File ↵

Nghị Quyết HĐQT của Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP về việc thống nhất chi trả tức năm 2017 cho các cổ đông

Download File ↵

Ban hành Quy chế quản trị nội bộ Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP.

Download File ↵

Công bố báo cáo tài chính Hợp nhất toàn tổng công ty quý I.2018

Download File ↵

Công bố báo cáo tài chính riêng Tổng công ty quý I.2018

Download File ↵

Nghị quyết HĐQT bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV

Download File ↵

Quyết định ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP

Download File ↵

Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Download File ↵

Tổng công ty Khoáng sản TKV ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 với Công tt TNHH Kiểm toán và tyw vấn UHY ACA

Download File ↵

Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Download File ↵

Báo cáo thường niên năm 2017

Download File ↵

Bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

Download File ↵

Giải trình bổ xung biến động kết quả SXKD năm 2017 so với năm 2016

Download File ↵

Bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Download File ↵

Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty

Download File ↵

Giải trình biến động kết quả sản xuất kinh doanh trước kiểm toán so với sau kiểm toán

Download File ↵

Thông báo thay đổi thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Download File ↵

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và các tài liệu kèm theo

Thông tin chi tiết đề nghị xem tại đây

Báo cáo tài chính hợp nhất toàn Tcty năm 2017

Download File ↵

Báo cáo tài chính năm 2017 Công ty mẹ Tổng công ty

Download File ↵

Công bố thông tin bất thường

Download File ↵ Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Nguồn : phòng QTK

Công bố thông tin bất thường

Download File ↵ Nghị quyết HĐQT thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty Nguồn : phòng QTK

Giải trình báo cáo tài chính quý IV năm 2017

Download File ↵

Báo cáo tài chính quý IV năm 2017 Công ty mẹ Tổng công ty

Download File ↵

Báo cáo tài chính quý IV năm 2017 hợp nhất toàn Tổng công ty

Download File ↵

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn năm 2017

Download File ↵